Общи условия

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://tvbox.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на уебсайта https://tvbox.bg, всеки Потребител се задължава да ги спазва и да се съобрази по начина, описан по-долу.

 

Всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка, като при извършване на поръчка или покупка декларира, че е запознат и е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него. В случай, че Потребителите не приемат настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ то те не могат да извършат своята поръчка и няма да бъдат третирани като Потребител или Посетител на уебсайта.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Телебокс БГ" ЕООД, наричано по-долу "TV BOX” или “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://tvbox.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват Договор за сделка от разстояние за използване на стоките и услугите, намиращи се на домейн https://tvbox.bg, собственост на и управляван от "Телебокс БГ" ЕООД.

 

"Телебокс БГ" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206004452, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ул. Боян Магесник № 16 имейл адрес: office@tvbox.bg телефон: 0877 36 06 06

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „TV BOX” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "TV BOX”, като уреждат отношенията между "Телебокс БГ" ЕООД и всеки един от потребителите.

"Телебокс БГ" ЕООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящите условия. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и "Телебокс БГ" ЕООД се уреждат съобразно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, действащи към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. ОБЩИ УСЛОВИЯ за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, представляват изключителната юрисдикция на българските съдилища.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 • Авансово плащане – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на "Телебокс БГ" ЕООД или към разплащателни системи, с които "Телебокс БГ" ЕООД е в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.
 • Дистанционна търговия - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.
 • Доставка – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител. Стойността на всяка една доставка извършена от и към Търговеца са за сметка на Потребителя, независимо от причината и основанието за осъществяването и.
 • ЗЕТ – Закон за електронната търговия
 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
 • ЗЗП – Закон за защита на потребителите
 • „TV BOX” – електронен магазин, достъпен на уебсайт с адрес: https://tvbox.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от TV BOX” стоки.
 • Личен профил - Софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на "Телебокс БГ" ЕООД, базирана и достъпна на https://tvbox.bg. Възможностите на „Личен профил“ са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина и да извършва нови.
 • Наложен платеж – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.
 • on-line или онлайн магазин – софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на "Телебокс БГ" ЕООД, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта https://tvbox.bg, даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.
 • Предоставяни стоки/услуги – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайт с адрес: https://tvbox.bg. Услугите, предоставяна от „TV BOX” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на ЗЕТ.
 • Посетител на Уебсайт – Всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на този  Уебсайт.
 • Потребител – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящите Общи условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.
 • Приносител – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.
 • Свързани лица – Лицата, свързани с която и да било от страните по настоящия договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:
 • съпрузи, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
 • работодател и работник;
 • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 • съдружници;
 • дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
 • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
 • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
 • лицата, едното от които е търговски представител на другото;
 • лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.
 • Търговец – "Телебокс БГ" ЕООД, в качеството си на вносител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани на този уебсайт.
 • Търговски партньори – Търговци, с които "Телебокс БГ" ЕООД е с дългосрочни търговски отношения.
 • Уебсайт – Уебсайт, собственост на и управляван от "Телебокс БГ" ЕООД онлайн магазин с  адрес: https://tvbox.bg и всичките му Интернет страници.
 • IP адрес –  уникален идентификационен номер за част от хардуера в мрежата. IP адресът е адрес на интернет протокол.
 • Софтуерно приложение – обект на авторско право и обикновено отношенията между автора и крайния потребител се уреждат чрез специален договор, наричан софтуерен лиценз, а понякога и с по-специфичното Лицензно споразумение за крайния потребител.
 • Конфигурация – набор от софтуерни приложения преинсталирани за нуждите и целите на потребителя.

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1 Настоящите общи условия уреждат продажбата на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на "Телебокс БГ" ЕООД, в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.

Чл. 2 Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в онлайн магазина на Уебсайта на "Телебокс БГ" ЕООД, за времето, през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.

Чл. 3 Стоките задължително съдържат информация за:

 1. името и адреса на доставчика;
 2. основните характеристики на стоките или услугите;
 3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, като "Телебокс БГ" ЕООД запазва правото си да обявява цени с отстъпка за Потребители, на Търговски партньори и/или  по Партньорски програми;
 4. С натискане на бутона „КУПИ”, поръчката се счита за направена, като преди това е избран един няколкото предоставяни и възможни начина на заплащане;
 5. Когато е избран „наложен платеж”, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката;
 6. Когато е избран “банков превод”, системата генерира номер на поръчката и предоставя конкретна информация по извършване на плащането.
 7. Когато е избран “EasyPay”, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката и предоставя конкретна информация по извършване на плащането. За условията и начина на този начин на плащане можете да се информирате на адрес:

https://www.easypay.bg/site/?p=doc;  

 1. Когато е избран “PayPal”, системата ви препраща на сайта на оператора PayPal, където се извършва плащането. За условията и начина на плащане можете да се информирате на адрес:

     https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/useragreement-full;

 1. Когато е избрана БОРИКА, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката и предоставя конкретна информация за извършване на плащането. За условията и начина на плащане можете да се информирате на адрес: https://www.borica.bg;
 2. Когато е избран Epay, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката и предоставя конкретна информация за извършване на плащането. За условията и начина на плащане можете да се информирате на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front
 3. След извършване на авансово плащане и след индивидуализиране на поръчващия по предходните точки (т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10), направената поръчка се счита за приета;
 4. С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен. За всяка една поръчка се сключва отделен договор, чрез ново потвърждаване за приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 4 (1) „TV BOX” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на регистрови данни (лог-файлове) на сървъра на https://tvbox.bg като се събират данните на IP адреса на Потребителя.

(2) „TV BOX” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „TV BOX”.

Чл. 5 (1) „TV BOX” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „TV BOX” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “TV BOX” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 6 (1) „TV BOX” събира и използва информацията по чл. 5 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „TV BOX”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

 

Чл. 7 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „TV BOX”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „TV BOX”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „TV BOX” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “TV BOX” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „TV BOX” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “TV BOX” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 8 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „TV BOX”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „TV BOX”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „TV BOX”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „TV BOX” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 9 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „TV BOX”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „TV BOX”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

Чл. 10 С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за сделка от разстояние, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които "Телебокс БГ" ЕООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на "Телебокс БГ" ЕООД, като имена, пълен адрес за доставка и телефон за контакт.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 11 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „TV BOX”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „TV BOX” стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „TV BOX”.

(3) При липса на наличност от дадена стока „TV BOX“ си запазва правото да откаже поръчката.

(4) В термина стока се включва и конфигурацията пожелана от Потребителите.

Чл. 12 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „TV BOX”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

Чл. 13 "Телебокс БГ" ЕООД е в състояние да приема поръчки за продажба и доставка на стоки/услуги, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, "Телебокс БГ" ЕООД няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.

 

Чл. 14 В случаите, когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, "Телебокс БГ" ЕООД си запазва правото да приеме направените поръчки след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Титулярите на всички кредитни и дебитни карти са обект на проверки за достоверност и разрешение от издателя на картата и от "Телебокс БГ" ЕООД. В случай, че издателят на Вашата карта за плащане откаже да разреши плащането до "Телебокс БГ" ЕООД или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, "Телебокс БГ" ЕООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на поръчка или доставка.

 

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Чл. 15 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „TV BOX” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 16 „TV BOX” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.

Чл. 17 (1) „TV BOX” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „TV BOX”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 18 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 19 (1) Потребителят има възможност да плати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На адрес: https://tvbox.bg е възможно да се извърши плащане по следните начини: с карта през платформата на БОРИКА, Наложен платеж, EasyPay, Банков превод, PayPal и Epay.

(2) В случай, че Потребителят избере възможността за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 20 В случаите, в които Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят се обвързва от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 21 „TV BOX” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „TV BOX”.

 

ДОСТАВКА

Чл. 22 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://tvbox.bg .

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „TV BOX” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „TV BOX“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 23 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „TV BOX” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 24 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 25 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 26 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички митнически сборове и такси дължими при внасянето на стоката на територията на Р. България са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати митнически сборове и такси дължими при внасянето на стоката или да получи пратката.

Чл. 27 „TV BOX” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго предизвестие, като за целта промени настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 28 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „TV BOX” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „TV BOX“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „TV BOX“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „TV BOX“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „TV BOX” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) „TV BOX“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „TV BOX” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) При подмяна на стока с друг модел или друга софтуерна конфигурация, както и в случаите на умишлено въздействие, включително но и не само изтриване, преинсталиране или подмяна на изначално съществуващия такъв, куриерските услуги са за сметка на Клиента. В този случай Потребителят заплаща отново всяка една последваща инсталация или желана от него промяна.

Чл. 29 (1) Връщането на стоките се извършва по следния начин и при следните условия:

 1. Изпратете пратката, отговаряща на условията за връщане, по куриер на адрес: гр. София офис на еконт "Люлин 5" за "Телебокс БГ" ЕООД;
 2. Изпратени стока по „Български пощи” ЕАД не се приемат;
 3. Стоката  задължително трябва да е придружена с формуляр за упражняване правото на отказ от договора заедно с документите по чл. 37, ал. 4 от настоящите общи условия.
 4. Пълно точно и коректно информиране за желанието да се върне определена стока чрез е-mail изпратен до sales@tvbox.bg или на формата за контакти на сайта на https://tvbox.bg.,  
 5. Като изпратите Банкова сметка (IBAN, титуляр по сметката), по която да бъде преведена дължимата сума.
 6. Връщането на стоки с наложен платеж не се приемат от "Телебокс БГ" ЕООД.

 

(2) Възстановяването на сума за закупена стока се осъществява само след приемането и  от страна на "Телебокс БГ" ЕООД и след като се установи нейната цялост при условията и реда на тези общи условия. Възстановяването на сумата става само по банков път в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на получаване на пратката.

(3) На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/.  ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.

 

Чл. 30 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 32 „TV BOX” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 33 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 34 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 35 Потребителят няма право да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 36 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „TV BOX“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 37 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят има право да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „TV BOX“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “TV BOX“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 38 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако “TV BOX“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 39 (1) „TV BOX“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато „TV BOX“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 40 (1) „TV BOX“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя само и единствено в случаите, в които несъответствието е установено в срок до 2 /два/ календарни дни от датата на получаването и. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства, само и единствено в случаите, когато стоката е върната със софтуерните приложения и конфигурации, с които е била доставена и при условие, че същата е без видими външни забележки или щети причинени от токов удар, неправомерно инсталирани софтуерни приложения или неправилна употреба.

Чл. 41 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42 „TV BOX” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите търговски практики.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 43 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „TV BOX” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „TV BOX” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „TV BOX”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „TV BOX”, включително, но не ограничено и до клиентската база данни „TV BOX” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „TV BOX”.

Чл. 44 (1) „TV BOX” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „TV BOX” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „TV BOX” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

(3) За всяка една допълнително извършена конфигурация (последваща след първоначалното закупуване и конфигуриране), след първоначалната, Потребителя дължи плащане на Търговеца съгласно настоящите условия и по цените обявени в онлайн магазина.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45 (1) Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

(2) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „TV BOX” или прекратяване поддържането на уебсайта.

 

Чл. 46 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично писмено предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 47 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 48 Органите, регулиращи дейността на „TV BOX“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 49 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „TV BOX“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на адрес:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 50 В случаите, когато поръчана стока/услуга стане временно недостъпна за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.

 

Чл. 51 В случай, че поръчана стока/услуга, стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума за Предлаганата стока/услуга.

 

Чл. 52 Приема се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в двадесет дневен срок от датата на заявената поръчка.

 

Чл. 53 Постоянна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена за повече от четеридесет календарни дни от сключване на договора.

 

Чл. 54 "Телебокс БГ" ЕООД декларира, че са положени всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните устройства и екрани. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана си. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят в случаите, в които цветовете на предлаганата и доставената стока са от едни и същи цветови гами.

 

Чл. 55 В случай, че Потребителите след плащане и получаване на стоките предлагани на уебсайта на "Телебокс БГ" ЕООД инсталират нелицензирани програмни продукти, за да ползват, гледат, наблюдават, слушат, излъчват и разпространяват нерегламентирано, нелицензирани произведения – обекти на авторското право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, то "Телебокс БГ" ЕООД не носи и не поема каквато и да било отговорност.

Чл. 54  В случай, че Потребителите след плащане и получаване на стоките предлагани на уебсайта на "Телебокс БГ" ЕООД инсталират и ползват програмни продукти, то "Телебокс БГ" ЕООД не носи отговорност за това, че Потребителите не са се запознали с условията на ползване и правата, които предоставя разработчика на тези програмни продукти включително но не ограничени само до: Google Play и Android. За условията на ползване на Google Play можете да се информирате на адрес: https://play.google.com/about/play-terms.html, за условията на ползване на операционна система Android можете да се информирате на адрес: https://www.android.com, а за условията на ползване на всички други програмни продукти се информирайте от разработчика им.

 

Чл. 56 "Телебокс БГ" ЕООД  не носи отговорност в случаите, когато Потребителите използват софтуерни продукти и допълнителни конфигурации, за които не са се информирали за липсата/наличието на съответния софтуерен лиценз и на общите условия за ползването му. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Потребителят се съгласява и приема настоящото условие като необходимо и задължително преди да инсталира или използва софтуерни продукти на стоките предлагани на този онлайн магазин.

 

Чл. 57 "Телебокс БГ" ЕООД се разграничава и не носи отговорност от действието и/или бездействието на Потребителите при ползване на стоките от този онлайн магазин с цел ползването на нерегламентирани пиратски копия на софтуерни продукти и други обекти на авторското право.

 

Чл. 58 Софтуерният/ите лиценз/и, който придружава стоката/ите в момента на купуването им, може да се различава от версията на лиценза, която е инсталирана, поради което "Телебокс БГ" ЕООД не носи отговорност за несвоевременното незапознаване с него от страна на Потребителите.

 

Чл. 59 "Телебокс БГ" ЕООД не носи отговорност под каквато и да е форма, в случаите, в които някое/и  софтуерно/ни приложение/я не функционира/т със стоките предлагани на този уебсайт независимо от това дали са предходна или настояща версия. За съвместимостта на приложението със стоките на този уебсайт Потребителят сам се информира.

 

Чл. 60 (1) „ТВ БОКС” ЕООД не носи отговорност под каквато и да е форма, в случаите, в които някое/и софтуерно/ни приложение/я, което е инсталирано от Търговеца не функционира/т, бъдат прекратени, спрени или не изпълняват някоя/и от функциите си със стоките предлагани на този уебсайт към датата на доставяне или на по-късен етап, след датата на фактическото им предаване, тъй като тяхната инсталация е извършена по воля и желание на Потребителя и в случай, че за тях е платена цена, то цената представлява само и единствено инсталационна такса а не плащане на цената на инсталираното приложение и същата не подлежи на възстановяване.

(2) Всяка една допълнително извършена конфигурация след първоначално доставената от страна на Търговеца са за сметка на Потребителя, включително за негова сметка са и транспортните разходи за доставката им от и до Търговеца.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 61 (1) „TV BOX” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „TV BOX” в срок до един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

Чл. 62 С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно предложената цена в Онлайн магазина на Търговеца.

 

Чл. 63 Страните се съгласяват и декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече до тяхната недействителност в цялост или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

 

Чл. 64 За всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

 

Свали: Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Свали: Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация